Politika kvality, environmentu a ochrany zdraví při práci společnosti Cayman Pharma

Cayman Pharma s.r.o se zabývá výrobou léčivých látek a dalších speciálních chemikálií. Jako chemický a farmaceutický podnik si je společnost vědoma dopadu svých činností na kvalitu výrobků, na životní prostředí a zdraví zaměstnanců a zavazuje se je řídit s cílem neustálého zlepšování.

Jako normu pro zavedení a udržování integrovaného systému managementu si společnost zvolila mezinárodní standardy ISO 9001 v oblasti kvality (dále QMS), ISO 14001 pro řízení ochrany životního prostředí (dále EMS) a specifikaci OHSAS 18000 pro zajišťování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále SMS). Integrovaný systém managementu se týká všech oblastí činnosti společnosti.

V rámci této politiky se Cayman Pharma s.r.o zavazuje:

 • Neustále zlepšovat všechny své aktivity
  • trvale rozvíjet a zdokonalovat zavedený systém managementu, vytvářet podmínky a zdroje pro účinnost zavedeného systému
  • zabezpečovat trvalou stabilitu jakosti standardních výrobků
  • optimalizovat technologie a receptury, provozovat svá zařízení a technologie v souladu s ochranou životního prostředí a pravidly bezpečnosti práce
  • zvyšovat kvalitu výrobků a bezpečnost práce a snižovat environmentální dopady svých činností stanovením a plněním měřitelných cílů, neustálým zlepšováním systému
  • zlepšovat pracovní a sociální podmínky pracovníků
  • systematicky zdokonalovat servisní a poradenské služby zákazníkům.
  • upřednostňovat dodavatele, kteří mají vybudovány funkční systémy řízení
 • Preventivně předcházet havarijním situacím
  • provádět prevenci proti znečišťování životního prostředí
  • chránit v maximální možné míře přírodní zdroje tříděním a recyklací odpadů a efektivním hospodařením s energiemi a vodou
  • usilovat o snižování energetické náročnosti výrob, dle možností , upřednostňovat procesy s minimálním vlivem na životní prostředí
 • Plnit relevantní právní předpisy a ostatní předpisy, které se na společnost vztahují nebo se k jejich plnění společnost zavázala; zejména pak požadavky vyplývající ze zákona o léčivech, vyhlášky o správné výrobní praxi a dalších pokynů a směrnic vydávaných SÚKL, ÚSKVBL či FDA v oblasti řízení jakosti a legislativní předpisy uvedené v registrech právních a jiných požadavků týkajících se bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 • Soustavně vzdělávat a školit své zaměstnance a důsledně je vést ke zvyšování jakosti produkce, k ochraně životního prostředí, a dodržování zásad bezpečnosti práce, výcvik zaměřovat tak , aby při svých činnostech zaměstnanci předcházeli nebo omezovali negativní působení všech aktivit na životní prostředí.
 • Rozvíjet komunikaci a spolupráci s orgány veřejné správy, odbornou veřejností a dalšími zainteresovanými stranami v otázkách ochrany životního prostředí. Zájmem společnosti Cayman Pharma s.r.o. je vést vstřícný dialog se zaměstnanci a veřejností, informovat vnitřní i vnější zainteresované strany o dopadech všech činností společnosti na životní prostředí a reagovat na oprávněné podněty a obavy.

Od všech zaměstnanců společnosti výkonné vedení očekává přijetí zásady, že naplňování výše uvedených principů a cílů patří k nejdůležitějším základním úkolům každého zaměstnance společnosti.

Podnikatelská etika a udržitelný rozvoj

Společnost Cayman Pharma s.r.o. (dále jen "CP") podporuje úsilí dosáhnout udržitelného rozvoje ve všech aspektech podnikání a jejím cílem je naplňovat nejvyšší etické, společenské a environmentální standardy. Naše obchodní partnery chápeme jako důležitou součást úspěšného uplatňování této politiky, a proto naše společnost usiluje o spolupráci především s partnery, kteří sdílí obdobný závazek podnikat eticky a společensky a environmentálně zodpovědně.

Etický kodex obchodních partnerů společnosti Cayman Pharma s.r.o.

Cayman Pharma

Cayman Pharma. s r.o.

ul. Práce 657 · 277 11 Neratovice